DANH MỤC
Hotline
Kinh doanh
  • Mr. Nam: 0906171889
Hành chính
  • 02256298555

Qui trình và ưu đãi đầu tư

  22/04/2016

Qui trình đầu tư

Ưu đãi đầu tư

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

– Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm. Thời gian hưởng ưu đãi thuế tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

– Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án.

(Chi tiết tham khảo chương 4 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế TNDN và thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012)

Thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân làm việc trong khu công nghiệp MP Đình Vũ được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong năm (Chi tiết tham khảo thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế)

Tin tức mới

Xem tất cả